De medezeggenschapsraad (mr) van Basisschool Omnia

Op deze webpagina leest u wie de mr is en wat we als mr doen. Daarnaast vindt u hier documenten zoals notulen, het jaarverslag en andere relevante documentatie. In Nederland heeft elke school een medezeggenschapraad (mr) die bestaat uit een oudergeleding en een lerarengeleding. Op Basisschool Omnia bestaat deze op dit moment uit 3 leraren (oudergeleding) en 4 ouders (teamgeleding).

Wat doet de mr?
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen over onderwijs, maar ook over de school als organisatie. Bij bepaalde beslissingen is de directie volgens de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) verplicht advies of instemming van de mr te vragen. Naast deze wettelijke en formele kaders wordt de mr ook regelmatig informeel geraadpleegd om mee te denken en te praten.

De mr fungeert als het ware als een vooruitgeschoven post en houdt bij alle raadplegingen rekening met de consequenties ervan voor leerlingen, het team, ouders en de school als organisatie. U kunt hierbij denken aan adviezen en besluiten over de vaststelling van onderwijskundige doelstellingen, het schoolplan, de schoolgids, de schooltijden, formatie en allerlei andere zaken die van belang zijn voor het reilen en zeilen van de school.

Welke bevoegdheden heeft de mr?
De mr heeft op diverse vlakken bevoegdheden die zorgen voor een nauwe betrokkenheid bij het functioneren van de school. Zo heeft de mr een wettelijk recht op inspraak bij wijziging van het beleid van de school. Bij sommige beslissingen van bestuur of directie moet aan de mr om advies worden gevraagd. Afhankelijk van de beslissing heeft de mr advies- of instemmingsrecht.

Dit betekent, dat leerkrachten én ouders kunnen meedenken over het schoolbeleid, het leerklimaat, de te hanteren leermethoden, de arbeidsomstandigheden en allerlei andere zaken. De mr kan invloed uitoefenen op het schoolbeleid door gebruik te maken van de rechten en plichten zoals deze zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). De Wms kent algemene bevoegdheden en bijzondere bevoegdheden toe.

Algemene bevoegdheden

 • Het recht op overleg; de mr overlegt ongeveer 1 maal in de 6 weken, indien gewenst is de directie daarbij aanwezig.
 • Het initiatiefrecht; de mr mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan directie en bestuur.
 • Het recht op informatie; de mr wordt door de directie op de hoogte gehouden van alle belangrijke zaken op het gebied van financiën, personeel, beleid en onderwijs.

Bijzondere bevoegdheden

De bijzondere bevoegdheden bestaan uit instemmingsbevoegdheden en adviesbevoegdheden. Voor een uitgebreid overzicht van al deze bevoegdheden verwijzen wij u graag naar de website van de Wms: https://www.infowms.nl/content/bevoegdheden-instemming-advies

Hoe kunt u de mr bereiken?
U kunt de mr per e-mail bereiken via mr@basisschoolomnia.nl. Voor spoedzaken of korte vragen kunt u uiteraard ook één van de mr-leden persoonlijk aanspreken.

De medezeggenschapsraad bestaat uit:

Ouders: Linda van der Ham (voorzitter), Laura Straka, Hélène van Rijn
Personeel: Lineke Elderhorst, Marja Floris, Fariha Elmorabit 

Wanneer vergadert de MR?

Vanwege OVID-19 vinden de mr -vergaderingen momenteel digitaal plaats via Teams.
Zodra het weer mogelijk is, zullen de vergaderingen weer op De Winde plaatsvinden.

 

Dinsdag 21 september 

Woensdag 17 november 

Maandag 24 januari 

Dinsdag 8 maart 

Donderdag 14 april 

Dinsdag 24 mei 

Woensdag 29 juni

                                    

Mr-vergaderingen beginnen om 20.00 uur. Heeft u agendapunten, geeft u deze dan mét toelichting aan ons door via ons e-mailadres mr@basisschoolomnia.nl

Notulen van de vergaderingen worden zo snel mogelijk na vergadering gepubliceerd op deze pagina.

De ouderraad

Op Basisschool Omnia hebben wij een hoop betrokken, enthousiaste ouders in de ouderraad zitten. Deze ouderraad zorgt voor allerlei leuke activiteiten voor de kinderen. Denk daarbij aan de avondvierdaagse, schoolreis, sportdag, Sinterklaas, afsluiting van het schooljaar, de verschillende feestdagen en nog heel veel meer.

De or staat open voor suggesties voor activiteiten en ideeën, en heeft een digitale ideeënbus. Dus heeft u ideeën die het verblijf van uw kind(eren) op school kunnen veraangenamen, dan kunt u deze mailen aan or@basisschoolomnia.nl. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!

Nieuwe leden

Nieuwe leden zijn altijd welkom! Er bestaat geen minimum- of maximumgrootte. De or vergadert iedere vier tot zes weken, mede afhankelijk van de activiteiten van dat moment. Daarnaast zijn er commissievergaderingen voor bijv. de sportdag. Bij elke vergadering zijn ook leden van de directie en het team aanwezig. De vergaderdata vindt u op de jaarplanner.

Kosten

Al deze activiteiten kosten natuurlijk wel wat. Daarvoor vragen wij de ouders ieder jaar om een bijdrage. Deze bestaat voor de helft uit de kosten voor de schoolreis. De andere helft wordt gebruikt voor de andere activiteiten. De kosten voor schooljaar 2021-2022 bedragen €60. Deze kosten kunnen aan het begin van het schooljaar worden voldaan via een betaallink die u via de mail van ons ontvangt. We gebruiken daarvoor het eerste bekende mailadres dat de school heeft. U kunt het ook altijd overmaken o.v.v. de naam en klas van uw kind op rekeningnummer 

NL82 INGB 0007577639 t.n.v. Stichting Ouderraad de Winde. 

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet.

De Winde Foundation

Op OBS De Winde hebben we oog voor elkaar en steunen wij elkaar. Ook bij ons op school zitten er kinderen waarvan de ouders het net even wat minder breed hebben. Zij kunnen een beroep doen op een bijdrage uit de Winde Foundation om te voorzien in de ouderbijdrage of een deel daarvan. De ouders die iets meer kunnen missen zorgen ervoor dat alle kinderen mee kunnen doen. U kunt bijdragen aan de foundation via de link die u aan het begin van het schooljaar van ons ontvangt. Mocht u liever direct een bijdrage overmaken dan kan dat via ons rekeningnummer 

NL82 INGB 0007577639 t.n.v. Stichting Ouderraad de Winde o.v.v. bijdrage Winde Foundation.  

Evaline van den Oever

Daniëlle Eichholtz

Marrit Sinnema

Noeska de Nobel

Laura de Haard

Angelina Koopstra

F
Fancy Fair 2019
Paasviering: paaseieren zoeken in de gymzaal

 

 

Eerst volgende event:

 • Kinderboekenweek 9 oktober, 21
 • Sinterklaasfeest 4 december, 21
 • Kerstdiner 17 december, 21
 • Paasviering 31 maart, 22
 • Koningsspelen 21 mei, 22
 • Avond 4 daagse 14 juni, 22
 • Schoolreisjes 21 juni, 22
 • Groep 8 musical 13 juli, 22
 • Groep 8 fiets ‘m eruit 14 juli, 22

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Behalve de mr kennen we ook een GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Daarin zijn de mr-en van alle scholen van het schoolbestuur vertegenwoordigd. Daar worden besluiten genomen die voor alle scholen gelden. Zo kennen we dus drie niveaus van besluitvorming.

a. wetten voor alle scholen in Nederland
b. GMR-afspraken voor alle scholen in het bestuur
c. mr-afspraken voor de eigen school

Er kan nooit een afwijkend besluit worden genomen over iets dat hoger in de hiërarchie is vastgelegd.